Инвестиционни проекти

Екипа на Талашим Проект има капацитета и опита в извършването на пълния обем проектански услуги в областта на инвестиционното проектиране – от идейна до техническа и работна фаза. В Практиката си до сега сме работили върху различни по големина и вид проекти – жилищни, обществени и промишлени сгради, всеки от които има своите специфични особености и налага индивидуален подход на работа.

Етапите на инвестиционно проектиране се делят на:

  • Идеен проект – фаза, при която се изяснява идеята на Възложителя и се „облича“ в допустимите от действащата нормативна база граници. Тук е изключително важна ролята на архитекта (когато той е водещ проектант за конкретния обект), за изготвяне на оптимално решение – както функционално, така и естетически издържано и икономично.

На този етап е възможно да се направи прогнозен бюджет, от който Възложителя да се ръководи. Крайния резултат на идейното проектиране е изготвянето на подложка – задание за изготвянето на техническия проект.

  • Техническия проект представлява прецизиране на идейния, до необходимото ниво, за да бъде издадено разрешението за строеж и да може да се построи съответната сграда. Тази фаза се разработва от целия екип – архитекти и инженери по съответните части. На базата на изготвената от тях документация се издава разрешение за строеж и се започва строителството.
  • Работния проект e детайлизиран технически проект със съответните детайли, спецификации, схеми, сметна документация. Това детайлизиране е предмет на задание от страна на Възложителя и може да се подготви както преди, така и след одобряването на техническия проект.

Резултата на труда ни е качествения проект, проект, който отговаря на изискванията на нормативните документи и на Възложителя. А това е необходимото условие да бъде реализиран и идеята да се превърне в реалност…

Share This: