Управление на проекти

От опита ни в проектирането и авторския надзор на различни по харатер обекти стигнахме до извода, че можем да бъдем максимално полезни за Инвеститорите и за себе си ако предлагаме възможността да организираме целия процес по реализацията на един проект. От нивото на идеята до въвеждането в експлоатация на завършената сграда добрия „проджект мениджмънт“ е критичното ниво, без което целия инвестиционен процес е немислим. Ето защо смятаме, че Тал Проект може да бъде полезен с поемането на цялостното управление на Инвестиционния проект чрез:

  • Прединвестиционни проучвания са изследване на целесъобразността на идейните намерения на Инвеститора, с цел още в начална фаза да се определи възвръщаемостта на инвестицията. Това е приложимо за проекти, в които има колебание от страна на Възложителя за параметрите на застрояването, предназначението или локацията.
  • Идеен проект, техническо задание и предварителен бюджет представлява разработване на архитектурната част на проекта в достатъчно подробна идейна фаза, на базата на която да се изготви подробно техническо задание. Този етап от общия процес е изключително важен, защото освен техническо задание тук може да се изготви предварителен бюджет за реализацията на проекта. Остойностяването на проекта на идейна фаза е единствения подходящ момент за изготвяне на финансова рамка.
  • Техническия проект и разрешението за строителство са основните дейности, с които се занимават проектантските организации като нашата. С разрешението за строеж на практика започва материализирането на проектантските и инвеститорски идеи. Реално оттук започват и сериозните разходи по проекта.
  • Сметна документация и окончателен бюджет са възможни за съставяне именно след завършване на цялостното проектиране. Тук се остойностяват количествените сметки и спецификации на всяка отделна проектна част, така че да се състави обща стойност на строителството – прецизирано до последния детайл, като се заложат и непредвидени разходи. Този окончателен бюджет следва заедно с одобрения проект са двата репера, от които следва да се ръководи управлението на проекта.
  • Инвеститорски контрол по време на строителството  е дейността, която предлагаме като част от управлението на проекта. След като е подготвен качествен проект, изготвен прецизен бюджет следва избора на изпълнители и контрола на тяхната работа. Адекватната работа на инвеститорския контрол по време на строителството е ключовия момент, който гарантира както спазването на проектната документация, така и на бюджетната рамка.

Крайния резултат от добре управлявания проект е успешно реализираната сграда (съоръжение). При това са спазени както одобрените проекти, така и планирания бюджет, а също така и поетите в началото срокове.

Share This: