Устройствени проекти

Много често преди да се пристъпи към инвестиционното проектиране на сгради и съоръжения е необходимо имота за строителство да бъде „пригоден“ към конкретното инвестиционно намерение. С други думи да се направи устройствено проектиране на територията, така че съобразно допустимите изисквания да може да се реализира намерението за строителство на Възложителя. Това устройствено проектиране обхваща различни процедури като: обединяване и разделяне на имоти, промяна на характера на застрояване, промяна на предназначение на терена, дългосрочно планиране за големи територии, и много други. Основните типове устройствени проекти са:

  • Подробен устройствен план (ПУП), разработван както в обхвата на конкретен имот, така и за квартал или цяло селище. С ПУП се задават както регулационните граници (План за регулация) на имотите, така и параметрите на застрояване (План за застрояване) за дадената територия.
  • Работен устройствен план (РУП) се изготвя при определени условия, но най-общо той детайлизира ПУП, като изследва на силуетно ниво допустимите височини на застрояване, хоризонтални и вертикални отстояния между сградите и рег. граници.
  • Парцеларни планове (ПП) са необходими за реализирането на инфраструктура (пътен достъп електрозахранване, ВиК, интернет и други мрежи) за терени, които са извън населените места.
  • Общ устройствен план (ОУП) третира развитието в перспектива за по-големи територии – общини. С ОУП се определя начина на трайно ползване на терените, на застрояване, градоустройствените параметри. Най-общо ОУП е скелетната конструкция върху която се развива общината като териториална структура.
  • Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) е понятие което наскоро навлезе в устройственото планиране. Този план изследва определени зони от една градска структура, които следва да бъдат обект на финансиране от Европейските структурни фондове. Хоризонта на тези планове е 7-годишен и съвпада с програмния период на европейските програми.

Проектантите на Талашим Проект имат сериозен опит с всеки от изброените устройствени проекти. В процеса на работата ни сме се справяли със значителни предизвикателства по обем и характер на устройствени планове и вярваме, че добрата архитектура е немислима без добре решеното градоустройство.

Share This: