За инвеститори

Инвеститорите за екипа на Талашим Проект са смисъла на съществуването му, а не просто клиенти. Без наличието на хора и фирми, които да се доверят на професионалните ни качества и да ни поверят реализацията на техните идеи, ние щяхме да бъдем просто група мечтатели без опит и перспектива за професионално развитие. Ето защо оценяваме това което имаме и се стремим да го развиваме – инвеститорите.

Предлагаме на своите клиенти:

  • Професионализъм и отговорно отношение към поетия пред тях ангажимент;
  • Внимателно изследване на особеностите на всяка отделна задача и изготвяне на предложение за решаването й;
  • Конкурентни цени на извършваните от нас услуги, съобразени със спецификата на дадения обект;
  • Оптимални срокове на работа, съкратени до технологичния минимум за да се постигне добро проектно решение.

В случай че имате инвестиционни намерения в сферата на жилищното строителство, обществени, промишлени или складови сгради може да се свържете с нас за:

  • Устройствено проектиране: подготовка на виза за проектиране, Подробни устройствено планове (ПУП) – планове за регулация и застрояване, парцеларни планове, схеми на техническа инфраструктура;
  • Инвестиционно проектиране: проекти за сгради във фази идеен, технически и работен проект, съпътствани с необходимите процедури по съгласуване и одобряване от определените инстанции;

Осъзнаваме, че динамичната пазарна среда не би допуснала за дълго наличието на непрофесионализъм и ниско качество на предлаганите услуги. За това се стремим към постоянно усъвършенстване на работата, което да ни осигури не просто съществуване, а развитие и успех. И въпреки всичко проектирането е не толкова бизнес, колкоо творчество, изкуство, което е невъзможно без таланта и отдадеността на проектанта – архитект или инженер.

Share This: